pbp

Algemene voorwaarden particuliere cliënten

Algemene Voorwaarden Psychologisch Bureau Prent

ALG. VW. 2013 nr. 2

De voorwaarden voor zakelijke klanten vind je hier.

Artikel 1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle consulten (onderzoek- en behandelingsovereenkomsten, coachings- en adviestrajecten, mediations en echtscheidingsbemiddeling) zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de psycholoog en de cliënt of cliënten in het geval van relatietherapie, gezinstherapie of mediation. In de volgende artikelen wordt verwezen naar cliënt als ook cliënten kan worden bedoeld.

Artikel 2

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van het consult worden geannuleerd. Bij niet annuleren of bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de psycholoog gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen.

Artikel 3

De psycholoog stuurt binnen 14 dagen na het consult een factuur naar de cliënt.

Artikel 4

De door de psycholoog aan de cliënt gedeclareerde kosten voor het consult dienen door de cliënt vóór het eerstvolgende consult en binnen 14 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 5

Indien door de cliënt aan de psycholoog machtiging is verleend tot bankincasso, dan wordt hiervan eerst op 7 dagen na de factuurdatum gebruikt gemaakt.

Artikel 6

Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald, of indien binnen 7 dagen na de onder art.5 bedoelde handeling geen betaling is ontvangen, is de cliënt in verzuim – zonder dat daartoe een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist – en kan de psycholoog rente in rekening brengen van 1% per maand over het openstaande bedrag, zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.

Artikel 7

Bij niet betaling binnen 14 dagen na factuurdatum kan de psycholoog de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voor het zenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van € 15,- als administratiekosten aan de cliënt in rekening gebracht.

Artikel 8

Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen dan is de psycholoog zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 9

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de invordering van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 75,-.

Artikel 10

Bij betalingsachterstand is de psycholoog gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere consulten op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.